Thông tin đấu thầu thuốc Thông tin đấu thầu thuốc
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Bảng tổng hợp kết quả thuốc trúng thầu - Thuốc theo tên biệt dược theo QĐ trúng thầu số 596/QĐ-SYT ngày 17/11/2017

Bảng tổng hợp kết quả thuốc trúng thầu - Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu theo QĐ trúng thầu số 697/QĐ-SYT ngày 17/11/2017

Bảng tổng hợp kết quả thuốc trúng thầu - Vị thuốc Y học cổ truyền theo QĐ trúng thầu số 698/QĐ-SYT ngày 17/11/2017

Bảng tổng hợp kết quả thuốc trúng thầu - Vắc xin theo QĐ trúng thầu số 699/QĐ-SYT ngày 17/11/2017

Bảng tổng hợp kết quả thuốc trúng thầu - Thuốc theo tên Generic theo QĐ trúng thầu số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017