Thông tin đấu thầu thuốc Thông tin đấu thầu thuốc
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 – Xây lắp Bệnh viện tâm thần thuộc công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây