Thông tin đấu thầu thuốc Thông tin đấu thầu thuốc
Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm vật tư y tế năm 2018 

Danh mục vật tư y tế trúng thầu

Danh mục vật tư y tế phân bổ tại từng cơ sở khám, chữa bệnh