Thông tin đấu thầu thuốc Thông tin đấu thầu thuốc
V/v Công khai thỏa thuận khung trên cổng thông tin điện tử năm 2020

G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G1.7

G1.8

G1.9

G1.10

G1.11

G1.12

G1.13

G1.14

G1.15

G1.16

G1.17

G1.18

G1.19

G1.20

G1.21

G1.22

G1.23

G2.1

G2.2

G3.2

G3.3

G5.1

G5.3