Thông tin đấu thầu thuốc Thông tin đấu thầu thuốc
QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 – Xây lắp và thiết bị Trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo thuộc công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây