Thông tin đấu thầu thuốc Thông tin đấu thầu thuốc
Thỏa thuận khung 2017

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/37/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/47/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/59/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/81/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/106/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/01/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/25/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/70/TTK-SYT

Gói thầu số 1 - Thuốc theo tên generic Số 01/2017/92/TTK-SYT

Gói thầu số 2 - Thuốc theo tên biệt dược Số 02/2017/01/TTK-SYT

Gói thầu số 3 - Gói thầu số 3 - Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu Số 03/2017/01/TTK-SYT

Gói thầu số 3 - Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu Số 03/2017/14/TTK-SYT

Gói thầu số 4 - Vị thuốc u học cổ truyền Số 04/2017/01/TTK-SYT

Gói thầu số 5 - Vắc xin Số 05/2017/01/TTK-SYT