Hoạt động Hoạt động
Bộ Y tế học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng

Ngày 20/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Về phía Đảng Đảng ủy Bộ Y tế có đồng chí Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ; các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ…

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 11: từ ngày 07-12/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến Trung ương thảo luận, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh ban hành Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo, trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

Đồng chí Đỗ Ngọc An tiếp tục quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã quán triệt Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương. Quán triệt Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Chính và đồng chí Vũ Thị Ngân đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối Cơ quan trung ương" do Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao tặng./.