Hoạt động Hoạt động
Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính

Đó là một trong những nội dung UBND tỉnh chỉ đạo sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tại văn bản 9620/UBND-VP về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, DN.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã tham mưu chủ tịch UBND tỉnh rà soát, loại bỏ ngay theo thẩm quyền những TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, DN về cơ chế, chính sách, TTHC. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC nội bộ, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại đơn vị kiểm soát TTHC để thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn