Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ngành y tế năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết