Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính

Xem nội dung chi tiết tại đây