Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
KẾ HOẠCH Triển khai chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của SYT BRVT

Xem nội dung chi tiết tại đây