Thông tin Y tế Thông tin Y tế
UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiểu vắc xin”

Thực hiện Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" và Công văn số 1975/BYT- CNTT ngày 19/4/2022 của Bộ Y tế về việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận "Hộ chiểu vắc xin", UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Y tế, thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

a. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyên thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24/03/2022 của Bộ Y tế về việc đôn đốc việc bố sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/05/2022.

b. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19 trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn tại Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế (UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung này tại Công văn số 17104/UBND-VP ngày 11/11/2021).

- Thực hiện ký số toàn bộ đổi tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT- CNTT ngày 15/04/2022 của Bộ Y tế.

Thời gian hoàn thành hai nội dung này trước ngày 30/04/2022.

c. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan:

- Tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ http://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19

- Quán triệt người đứng đầu các cơ sở tiếm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp "Hộ chiếu vắc xin", phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tể.

d. Lập danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (bao gồm các thông tin: Họ và tên, đơn vị, chức vụ, số điện thoại) gửi về Bộ Y tế để phối hợp trong việc "làm sạch" dữ liệu và cấp "Hộ chiếu vắc xin". Thời hạn thực hiện: 03 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

e. Tống hợp chung kết quả triển khai thực hiện các nội dung tại điếm a, b, c, d nêu trên, tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo kết quả về Bộ tế trước ngày 06/5/2022.

2. Đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế trong việc "làm sạch" dữ liệu, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguồn:https://baria-vungtau.gov.vn/