Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Đánh giá lúc 10g00 ngày 18/07/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây