Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Phát triển nền tảng số y tế

UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 13784/UBND-VP yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai Quyết định số 2955/QĐ-BYT của Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế.

Theo đó, kế hoạch này chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, khởi tạo dữ liệu sức khỏe toàn dân. Trong năm 2022, tập trung thu thập, lưu trữ, quản lý dữ liệu khám chữa bệnh (KCB) theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT hoặc quyết định tương đương thay thế. Bước đầu hình thành kho dữ liệu tập trung về KCB, tạo cơ sở dữ liệu lõi cho các nền tảng số y tế

Giai đoạn 2, cập nhật dữ liệu sức khỏe thường xuyên, liên tục, đầy đủ, chính xác và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ năm 2023-2025, thúc đẩy triển khai: Hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy; hệ thống lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh y khoa tiến tới không sử dụng phim nhựa; đăng ký và tư vấn, KCB từ xa; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Tất cả dữ liệu sức khỏe người dân trong các đợt KCB sẽ được kết nối và chia sẻ với các kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe.

Giai đoạn 3, kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng: Từ năm 2025-2030, hoàn thiện số hóa dữ liệu sức khỏe người dân, hình thành kho dữ liệu quốc gia về y tế về hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, hình ảnh số y khoa,... Tất cả các cơ sở KCB phải hoàn thành: Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, người dân có thể thực hiện đăng ký tư vấn, KCB từ xa; triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/