Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Đánh giá thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2022 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây