Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Hợp tác với Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính

UBND tỉnh đã ban hành Công văn 5013/UBND-VP ngày 28/4/2023 giao Sở TT-TT ký kết hợp tác với Zalo (do Công ty VNG nghiên cứu phát hành) để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Việc ký kết hợp tác và các hồ sơ liên quan phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch, bảo đảm an toàn thông tin, tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình nội bộ của các đơn vị liên quan; lấy ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tham gia vận hành trước khi ký kết.

Đồng thời giao các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo các nguyên tắc nêu trên; có lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo công tác chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn