Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
V/v triển khai liên thông dữ liệutheo Quyết định 130/QĐ-BYT (Bảng 1 và Bảng 8) đối với người bệnh không sử dụng thẻ BHYT phục vụ Đề án 06

Xem nội dung chi tiết tại đây