Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Đẩy mạnh chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính

Đó là một trong những nội dung chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm tại Quyết định số 1934/QĐ-UBND.

Chương trình hành động của UBND tỉnh đặt ra yêu cầu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc họp, hội nghị và phấn đấu giảm số lượng, thời gian họp, tập trung vào quản lý điều hành, giám sát, đi cơ sở và tiếp người dân, DN, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

UBND tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, DN; phối hợp thúc đẩy dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam đi vào vận hành theo đúng kế hoạch. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao…

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/