Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Tài liệu liên quan Hội nghị tập huấn kê đơn thuốc điện tử quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT, ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế và tiếp nhận “Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử” đến người bệnh

Thông tư số 27/2021/TT-BYT, ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Thông tư số 04/2022/TT-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kê đơn thuốc điện tử quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT, ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế và tiếp nhận "Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử" đến người bệnh

Tài liệu tập huấn