Thanh tra Thanh tra
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (từ 16/8/2019 - 15/8/2020)

Xem nội dung chit iết tại đây