Quyết định Quyết định
Quyết định 5614/QĐ-BYT vv áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm

Xem nội dung chi tiết tại đây