Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê
Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CPngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ quý I, II, III năm 2021 và ước thực hiện năm 2021 Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây