Công văn Công văn
Triển khai Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Xem nội dung chi tết tại đây