Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin
Tăng cường quản lý thông tin trên mạng xẫ hội, các loại hình truyền thông khác trên Internet và xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng.

 Sở Y tế nhận được Văn bản 1660/STTTT-TTBCXB ngày 20/09/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý thông tin trên mạng xẫ hội, các loại hình truyền thông khác trên Internet và xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng;

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin trong mọi tình huống, bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ; thống nhất đầu mối, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các ngành, địa phương lại phát ngôn không thống nhất dẫn tới việc bị suy diễn, xuyên tạc; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Chủ động tuyên truyền, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet; tuyên truyền thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, sự hiểu biết của cộng đồng mạng, "thanh lọc", xử lý "ô nhiễm" trên không gian mạng, tạo những thói quen tích cực trong ứng xử trên mạng xã hội, góp phần xây dựng một môi trường mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

3. Chủ động rà soát, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật, đặc biệt là các nội dung có thể phương hại đến an ninh quốc gia, dân tộc, trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức, lợi ích cộng đồng, các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Trường hợp phát hiện tin giả, tin sai sự thật kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan để thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật.

4. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là những người tham gia phòng chống dịch COVID-19 thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng chống dịch.

5. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng phối hợp xác minh, xử lý các hành vi vi phạm về tin giả, tin sai sự thật trên mạng theo thẩm quyền. Thường xuyên thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về tin giả, tin sai sự thật trên mạng; vận động Nhân dân không tham gia bình luận, chia sẻ và phản ánh cho chính quyền địa phương khi phát hiện những nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự  thật trên mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, lợi dụng mạng xã hội phát tán thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội, tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; có biện pháp xoá bỏ tận gốc, triệt để các trang mạng mạo danh cá nhân, tổ chức, các cơ quan Đảng, Nhà nước.

7. Nâng cao chất lượng, nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội gắn với ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông tiên tiến; chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Nội dung thông tin, tuyên truyền cần có tính chất định hướng dư luận xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng; lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

8. Chủ động, phối hợp các các coq quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin tình hình, diễn biến dịch, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và việc xử lý hành vi vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; Kịp thời phản bác các luận điều xuyên tạc, bịa đặt, chủ động cung cấp thông tin cho người dân.

9. Thường xuyên truy cập nắm bắt, chia sẻ thông tin từ các kênh thông tin chính thống của tỉnh, như:

- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: https://baria-vungtau.dcs.vn.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu: https://baria-vungtau.gov.vn.

- Hệ thống thông tin phòng chống Covid tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: https://covid.baria-vungtau.gov.vn/.

- Kênh thông tin zalo của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 BR-VT: https://rd.zapps.vn/detail/3867521787643919170?id=09c3ea4db90850560919&pageId=3867521787643919170

- Trang thông tin điện tử Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-VT: http://mattran.baria-vungtau.gov.vn.

- Trang trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: http://brvtcdc.vn/.

- Trang facebook Biển hát: https://www.facebook.com/brvtbienhat.

- Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh – Truyền hình BR-VT: http://brt.vn.

- Trang thông tin điện tử Báo Bà Rịa – Vũng Tàu: http://baobariavungtau.com.vn.

- Kênh Youtube của Đài PT-TH Bà Rịa – Vũng Tàu (BRTgo): https://www.youtube.com/channel/UC1fODlA06FNQWbzlgRsSPjQ

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo trên./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.