Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin
cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2021.

Xem nội dung chi tiết tại đây