Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin
V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao, nghiêm trọng.

Xem nội dung chi tiết tại đây