Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem nội dung chi tiết tại đây