Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch Thực hiện các Chương trình Y tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kinh phí hàng năm

Xem nội dung chi tiết tại đây