Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn

về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động các chương trình y tế năm 2017

Xem nội dung chi tiết tại đây