Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động các chương trình y tế năm 2017

Xem nội dung chi tiết tại đây