Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Phân giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Xem nội dung chi tiết tại đây