An ninh Quốc phòng An ninh Quốc phòng
báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thị, thành phố 9 tháng đầu năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây