Công bố/ Công bố lại cơ sở đủ điều kiện Công bố/ Công bố lại cơ sở đủ điều kiện
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổng hợp danh sách đối tượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị Quyết 21/NQ-CP và Quyết định số 3355/QĐ-BYT. Theo đó các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh sách đối tượng tiêm chủng gửi về Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND để tổng hợp theo quy định.